احادیثی از امامان. جملاتی از امام علی. (ع) . جملات قصار

جملاتی از امام علی (ع)

امام علی(ع) : نه مرگ آنقدر ترسناک است و نه زندگی آنقدر شیرین که آدمی پای برشرافت خود گذارد. هوای نفس را بی اعتنایی به حرام بمیران. خشم خود را فرو خور،که من جرعه ای شیرین تر از آن ننوشیدم و پایانی گواراتر از آن ندیده ام. چه زشت است فروتنی به هنگام نیاز و […]