جملاتی درباره خدا. مناجات با خدا .

خدا

اسمان . چشم ابی خداست . همیشه نگران من و تو