مناجات با خدا. جملات زیبا با خدا . کلماتی درباره خدا

خداوند

اگر هیچ وقت بعد از هر لبخندی خدا را شکر نمی کنید. حقی نخواهید داشت بعد از هر اشکی او را سرزنش کنید

مناجات با خدا

خدایا… دهانم را بو کن… ببین، بوی سیب نمیدهد! من هیچ وقت حوایی نداشتم که برایم سیب بچیند! میدانی یک آدم بدون حوایش چقدر تنها میشود؟! میدانی محکوم بودن چقدر سخت است وقتی که گناهی نکرده باشی و حتی سیبی را نبوییده باشی؟! میدانی حوای بعضی از آدم هایت میگذارند و میروند؟! میدانی که میروند […]